Obsługa

 • BAM wyłączony
  BAM wyłączony

Klawiatura:

 • ~ (klawisz poiniżej ESC) lub Q - włącza/wyłącza menu. Uwaga! przy wychodzeniu z menu zapisywane są ustawienia. Jeżeli wyjdziesz z gry klawiszem ESC zanim wyjdziesz z menu BAM to zmiany nie zostaną zapisane.
 • strzałki - poruszanie się po menu i zmiana ustawień.
 • ENTER - wybór opcji

Pierwsza opcja w menu służy do zmiany trybu działania.

Dla nowo załadowanego stołu domyślny tryb to Future Pinball, o którym w następny punkcje.

Strzałką w lewo możesz przełączyć w tryb OFF - wtedy BAM jest wyłączony.

 • BAM wyłączony.
  BAM wyłączony.
 • BAM: Future Pinball
  BAM: Future Pinball
 • BAM: Static Camer
  BAM: Static Camer
 • Future Pinball

  Stół jest wyświetlany tak samo jak jak to robi Future Pinball, ale:

  • Po załadowaniu jest wyczentrowany i poiększony przy zachowaniu apektu
  • Z menu możesz zmieniać ustawienia, które wcześniej musiałeś modyfikować w rejestrze (i natychmiast widzisz ich efekt)
  • Wyjście z menu (klawiszem ~) spowoduje utworzenie w katalogu BAM pliku: "nazwa_stołu.cfg".
  • Przy późniejszym załadowaniu stołu ustawienia są odczytywane właśnie z tego pliku.

  Opcje menu:

  • Cam X/Y/Z - położne kamery. W rejestrze to: ArcadeCameraX/Y/Z
  • Light0 X/Y/Z - położenie światła.  Tych opcji nie można zmienić w rejestrze.
  • Light0 switch - wyłącznika światła. Dla niektórych stołów łatwiej wyłączyć światło niż próbować je prawidłowo ustawić. (usuniete w v0.2)
  • Light size - Jeśli wybrazisz sobie żarówkę nad stołem, to teraz możesz zmieniać jej rozmiar. Niska wartość parametru oznacza dużą żarówkę. Duża żarówka rzuca duża plamę światła na stół. Domyślna wartość dla FP to 1.0. Liczba bliska zeru (ale większa od zara) da duża plamę światła. Duża liczba da małą plamę światła. Wartość mniejsza niż 0 spowoduje błędne oświetlenie stołu (ale spróbować zawsze możesz).(dodane w v0.2)
  • Light strength - Intensywność światła. Wartość domyślna FP to 0.75. Wartość =0 to wyłączone światło. (więc usunołem niepotrzebny light switch). W trakcie testów dobre wyniki dało ustawienie Light strength = 0.3 i Light Size = 0.010.  (dodane w v0.2)
  • Light diffuse - Domyślnie 1.0. Ustawienie wartości większej od 1.0 jest widoczne na przeźroczystych elementach. (dodane w v0.2) 
  • TranslateX/Y - przesunięcie stołu. Domyślnie 0.0;
  • Scale X/Y - skalowanie stołu. Domyślne 1.0

   

  [27.03.2013 uaktualnione dla v0.2]

 • Static Cam

  Stół jest rysowany w taki sposób, by wyglądał jak prawdziwy.... chociaż tylko z punktu kamery.

  W menu są nowe opcje:

  • Light0 A i Depth bias - by rysować stół prawidłowo musiałem "popsuć" oświetlenie. By było użyteczne, należy skorzystać z tych 2 opcji. Gdy kamera jest "nisko" i "gaśnie" światło (gdy zmieniejszamy Cam Y) to należy zwiększyć Litght0 A, ale jak najmniej. Zwiększająć Depth bias zmieniamy wielkość "spotu" od lampy wyszącej nad stołem (często ustawiam na 1000.0).  (usunięte w v0.2)
  • Translation Z i Scale Z - stół teraz można przemieszczać w pionie i w skalować z pionie. Gdy Translation Z = 0 "szyba" stołu jest powierzchnią ekranu.
  • TableAngle - zmienia kąt nachylenia stołu wzdłuż osi X. Wartość TableAngle = 0 to ustawienie "szyby" stołu równolegle do ekranu.

   

  [27.03.2013 uaktualnione dla v0.2]

 • WiiMote Cam

  W poprzednim trybie napisałem, że stół wygląda jak prawdziwy, ale tylko z punktu kamery. W tym trybie staramy się śledzić "kamerę" ... albo obserwatora. Nie mogę śledzić oka... ale mogę śledzić diode IR.

   

  Do śledzenia "kamery" używamy dwuch sztuk kamer zamontowanych w WiiMote'ach. Są one ustawione w tak, by widziały diodę umieszczoną np. na czapce gracza. Filmy na tej stronie zostału zrobię po mieszczeniu diody na kamerze.

   

  Zanim będzie możliwe śledzenie diody należu skalibrować kamery. Do tego celu należy użyć "narzędzia" do kalibracji. To nażedzie to poprostu 4 diody w znanym położeniu. Podczas kalibracji program musi znać położenie względne tych diód. Jest ono wprowadzane po wybraniu Setup Calibration Board. Wprowadza położeniue 3 punktów względem pierwszego. Ja wpisałem tylko p2-X, p3-Y, p4-X i p4-Y. W pozostałych polach zostawiłem wartość 0.0. Jednostka nie ma znaczenia.  Ja wpisałem w milimetrach, ale równie dobrze mogą to być cale. Najważniejsze są proporcje.

   

  W dwóch ramkach pod menu widać wykryte przez kamery punkty, a poniżej stan baterii w WiiMote'ach. Proces kalibracji rozpoczynamy wybierając Start Calibration. W miejsce tej opcji pojawi się licznik zarejestrowanych klatek. Do kalibracji potrzeba 20 klatek. Nie należy obracać nażedzia do kalibracji o kąt większy niż 30 stopni. Po zebraniu 20 pojawi się pocja Calculate Cameras Params oraz poniżej niej Reset Capturing (kasuje zebrane wczesniej punky). Obliczanie kalibracji kamer potrwać może kilka minut (na i5-2500 trwa to około 10-15 sek.). Po obliczeniach jakość kalibracji jest wyświetlana poniżej ramek z kamer. CalibrationQuality im mniejsze tem lepsze. Wynik poniżej 10.0 się OK.

   

  Od tego momentu zamiast "narzędzia do kalibracji" używamy pojedyńczej diody.

  Skalibrowane kamery śledzą punkt, ale układ wpółrzędnych jest względem jednej z kamer. By wszystko działało musimy wiedzieć gdzie znajduje sią stół i jakie ma wymiary. W tym celu należy umieścić "kamerę" na trzech punkach wyświetlanych na ekranie. Punk jest oznaczany czerwonym rombem. Pierwszy punkt jest w lewym dolnym rogu. Po umieszczeniu "kamery" na tym punkcie wybieramy Set Point 1 z menu. Potem drugi punkt (prawy dolny róg). Trzeci punkt znajduje się na środku stołu. Nie trzeba umieszczać kamery dokładnie na tym punkcje, ale możliwie blisko jego na powierzchni ekranu. Po zapamiętaniu trzeciego punku śledzenie "kamery" będzie działać natychmiast.

   

  Tu dwie uwagi:

  1. Po skończeniu kalibracji warto wyść z menu (klawisz ~) by zostały zapisane wyniki kalibracji.
  2. Zwróć uwagę, że przy wyznaczaniu 3 kolejnych punktów do używanych do wyznaczenia położenia i rozmiaru stołu posługiwałem się terminem "kamery". Śledzona dioda nie jest kamerą. Można ją przesunąć względem punktów tak, by kamera była we punkcje.

  Kalibrację należy powtarzać gdy kamery zostaną poruszone. Po skalibrowaniu kamer można ładować różne stoły. Można też wyjści z programu. Parametry kalibracji są odczytywanie przy uruchamianiu programu.